NEW UPDATE!!!!! ระยะเวลาการเก็บค่าธรรมเนียม ปี พ.ศ. 2567 (UPDATE 7 มิ.ย. 67)

Update ค่าธรรมเนียม ฟรี ถึง 30 ก.ย. 67

Update ; 7-มิ.ย.-67

NEW!!! Download เอกสารประชุมผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”(Healthier Choice) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

หน้าปก-QR CODE โหลดเอกสารงานประชุม ปี 67

ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่องการแสดงโลโก้ทางเลือกสุขภาพ (UPDATE 24 ก.ค. 66)

หน้าปกเเจ้งปรับปรุงประกาศการเเสงดโลโก้ (24-7-66)http://healthierlogo.com/wp-content/uploads/2016/04/ประกาศ_เงื่อนไขการแสดง-HLC-14-7-66-รวมเฉดสี.pdf

Download เอกสารประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สำหรับกลุ่มเครื่องดื่ม (Beverage) วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 (Update 2-มิ.ย.-66)

หน้าปกลง www. โหลดเอกสารประชุมประชาพิจารณ์

ประกาศเกณฑ์การขอรับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกลุ่มใหม่-ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรอง การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม (ฉบับที่ 2)Slide22

สามารถดูรายละเอียดกดลิงค์

https://healthierlogo.com/wp-content/uploads/2016/04/4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-161265.pdf

ลง www. วันที่ 19 ธ.ค. 65

ปรับเปลี่ยนวิธีการแจ้งผลและส่งใบรับรอง

เเจ้ง-ผปก.การปรับเปลี่ยนวิธีการเเจ้งผลการรับรอง-ปี-63-1030x588

ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการ ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ในอาหารเเต่ละกลุ่ม (ลงนามวันที่ 13 ก.ค. 64) (Update 9-8-64)

ประกาศ_เกณฑ์สารอาหาร ฉบับใหม่ final 3-8-64_page-0001 ประกาศ_เกณฑ์สารอาหาร ฉบับใหม่ final 3-8-64_page-0002

แจ้งเงื่อนไขการพิจารณาให้การรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในกลุ่มเครื่องดื่มต่างๆ เพิ่มเติม

(ปรับ)-แจ้งเครื่องดื่มน้อยกว่า 100 มล

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน สำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน
สำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน

Info2-01

หมายเหตุ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ http://healthierlogo.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1/ 

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
มีการเปลี่ยนฉลากเเละวางขายในท้องตลาด
Update ถึงเดือนพฤษภาคม 2567