หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย

ตามประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาเเละส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย

เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการ

ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการเเสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” อาหารเเต่ละกลุ่ม

1. กลุ่มอาหารมื้อหลัก Update 31-5-60!!!

ตาราง เกณฑ์แบ่งระดับคะแนนของสารอาหารแต่ละชนิด ใน “กลุ่มอาหารมื้อหลัก” โดยปริมาณแสดงต่อพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
ยกเว้น สารอาหารโปรตีน แคลเซียม และเหล็ก ที่มีการกำหนดเกณฑ์ทั้งต่อ 100 กิโลแคลอรี และต่อหน่วยบริโภคในบางระดับคะแนน

สารอาหาร

หน่วย คะแนน
0 1 2 3 4

5

โปรตีน

กรัม <0.50, >25* 0.50-1.00 1.01-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 >2.50, ≤25*

แคลเซียม

มิลลิกรัม <8, >750* 8-16 17-24 25-32 33-40

>40, ≤750*

เหล็ก

มิลลิกรัม <0.14, >11.25* 0.14-0.28 0.29-0.42 0.43-0.56 0.57-0.70

>0.7, ≤11.25*

ใยอาหาร

กรัม <0.25 0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25

>1.25

ไขมันทั้งหมด

กรัม >3.25 2.94-3.25 2.62-2.93 2.30-2.61 1.98-2.29

≤ 1.97

กรดไขมันอิ่มตัว

กรัม >1.00 0.96-1.00 0.91-0.95 0.86-0.90 0.81-0.85

≤ 0.80

น้ำตาลทั้งหมด

กรัม >1.25 1.01-1.25 0.76-1.00 0.51-0.75 0.25-0.50 <0.25

โซเดียม

ระยะที่ 1

มิลลิกรัม <75, >175 156-175 136-155 116-135 96-115

75-95

ระยะที่ 2

มิลลิกรัม <75, >150 136-150 121-135 106-120 91-105 75-90

ระยะที่ 3

มิลลิกรัม <75, >125 116-125 106-115 96-105 86-95

75-85

* เป็นปริมาณต่อหน่วยบริโภค

จากเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวนำมาพิจารณาในการได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ของผลิตภัณฑ์ต้องผ่านข้อกำหนด 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. พลังงานของผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มนี้ต้องอยู่ในช่วง 250-500 กิโลแคลอรี ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
2. คะแนนสารอาหารของไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิ่มตัว น้ำตาลและโซเดียมไม่เป็น 0
3. คะแนนรวมของทั้ง 8 สารอาหารรวมกันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน

2. กลุ่มเครื่องดื่ม

พิจารณาค่าสารอาหารต่อปริมาณ 100 มิลลิลิตร

ประเภทเครื่องดื่ม

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 300 มิลลิลิตร

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคเกิน 300 มิลลิลิตร

เครื่องดื่ม

–   น้ำผัก น้ำผลไม้
–   น้ำอัดลม น้ำหวานกลิ่นรสต่างๆ
–   เครื่องดื่มธัญพืช
–   น้ำนมถั่วเหลือง

น้ำตาลทั้งหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร

น้ำตาลทั้งหมด ≤ 18 กรัม

หมายเหตุ    หนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของกลุ่มเครื่องดื่ม คือ 200 มิลลิลิตร

  • 300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของกลุ่มเครื่องดื่ม
  • กรณีบรรจุภัณฑ์มากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค ต้องมีข้อความแบ่งรับประทานจำนวนครั้งให้ชัดเจน

**กลุ่มเครื่องดื่ม** 6-11-61
เครื่องดื่มชนิดผง : พิจารณาการให้สัญลักษณ์โภชนาการเฉพาะสูตรที่มีวิธีการชงให้เติมน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ประเภทเครื่องดื่ม

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 300 มิลลิลิตร

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคเกิน 300 มิลลิลิตร

เครื่องดื่มช็อคโกแลต โกโก้และมอลต์สกัด

น้ำตาลทั้งหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร

ไขมันทั้งหมด ≤1 กรัม/100 มิลลิลิตร

น้ำตาลทั้งหมด ≤ 18 กรัม

ไขมันทั้งหมด ≤ 3 กรัม

ชาปรุงสำเร็จ

น้ำตาลทั้งหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร

ไขมันทั้งหมด ≤0.6 กรัม/100 มิลลิลิตร

น้ำตาลทั้งหมด ≤ 18 กรัม

ไขมันทั้งหมด ≤1.8 กรัม

กาแฟปรุงสำเร็จ น้ำตาลทั้งหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร

ไขมันทั้งหมด ≤1 กรัม/100 มิลลิลิตร

น้ำตาลทั้งหมด ≤ 18 กรัม

ไขมันทั้งหมด ≤ 3 กรัม

หมายเหตุ หนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของกลุ่มเครื่องดื่ม คือ 200 มิลลิลิตร

  • 300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของกลุ่มเครื่องดื่ม
  • กรณีบรรจุภัณฑ์มากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค ต้องมีข้อความแบ่งรับประทานจำนวนครั้งให้ชัดเจน

**กลุ่มเครื่องดื่ม** 6-11-61
เครื่องดื่มชนิดผง : พิจารณาการให้สัญลักษณ์โภชนาการเฉพาะสูตรที่มีวิธีการชงให้เติมน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

3. กลุ่มเครื่องปรุงรส

น้ําปลา:
โซเดียม ≤ 6000 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร
ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว:
โซเดียม ≤ 5000 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร

**ขอบเขตของกลุ่มอาหารแต่ละกลุ่มมิได้จํากัดเฉพาะประเภทหรือชนิดอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่
พิจารณาจากลักษณะและรูปแบบการบริโภคที่มีความคล้ายคลึงกัน**

กลุ่มเครื่องปรุงรส (เพิ่มเติ่ม) 6-11-61

ประเภทซอส

เกณฑ์พิจารณา
ซีอิ๊วดำ –       โซเดียม ≤5,000 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร
ซีอิ๊วหวาน –       โซเดียม ≤2,000 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม
–       น้ำตาล  ≤40 กรัม ต่อ 100 กรัม
น้ำจิ้มหวาน
(เช่น น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มบ๊วย เป็นต้น)
–       โซเดียม ≤900 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม
–       น้ำตาล  ≤30 กรัม ต่อ 100 กรัม
ซอสหอย –       โซเดียม ≤2,000 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม
–       น้ำตาล  ≤11 กรัม ต่อ 100 กรัม
ซอสพริก –       โซเดียม ≤750 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม
–       น้ำตาล  ≤12 กรัม ต่อ 100 กรัม
ซอสมะเขือเทศ –       โซเดียม ≤750 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม
–        น้ำตาล  ≤17 กรัม ต่อ 100 กรัม
ซอสอื่นๆ สำหรับจิ้ม
(เช่น ซอสเปรี้ยว น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มแจ่ว
น้ำจิ้มข้าวมันไก่ เป็นต้น)
–       โซเดียม ≤1,300 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม
–       น้ำตาล  ≤14 กรัม ต่อ 100 กรัม
ซอสอื่นๆ สไตล์ตะวันตก
(เช่น ซอสบาร์บิคิว ซอสมัตาร์ด เป็นต้น)
–       โซเดียม ≤800 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม
–        น้ำตาล  ≤16 กรัม ต่อ 100 กรัม
ขอบข่ายของกลุ่มอาหารแต่ละกลุ่มมิได้จำกัดเฉพาะประเภทหรือชนิดอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่พิจารณาจากลักษณะและรูปแบบการบริโภคที่มีความคล้ายคลึงกัน*

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์นม

กลุ่มผลิตภัณฑ์นมพิจารณาให้สัญลักษณ์โภชนาการเป็นไปตามปริมาณน้ำตาลเเละไขมันที่มีอยู่ในนมตามธรรมขาติ ยกเว้น นมปรุงเเต่ง เเละผลิตภัณฑ์นมให้เติมน้ำตาลได้ไม่เกินร้อยละ 3 ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้

กลุ่มอาหาร

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 300 มิลลิลิตร

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคเกิน 300 มิลลิลิตร

น้ำนมสด น้ำนม นมผง

(นมรสธรรมชาติ,นมจืด)

ไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่ม

ไขมันทั้งหมด

ระยะที่ 1 ไขมันทั้งหมด ≤ 4 กรัม/100 มิลลิลิตร

ระยะที่ 2 ไขมันทั้งหมด ≤3.5 กรัม/100 มิลลิลิตร

ไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่ม

ไขมันทั้งหมด

ระยะที่ 1 ไขมันทั้งหมด ≤12.0 กรัม

ระยะที่ 2 ไขมันทั้งหมด ≤10.5 กรัม

นมปรุงแต่ง

ผลิตภัณฑ์ของนม

น้ำตาลทั้งหมด ≤8 กรัม/100 มิลลิลิตร

ไขมันทั้งหมด ≤3.5 กรัม/100 มิลลิลิตร

น้ำตาลทั้งหมด ≤24 กรัม

ไขมันทั้งหมด ≤10.5 กรัม

หมายเหตุ  300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม

ระยะ phasing ของไขมันในน้ำนมสด น้ำนม นมผง

ระยะที่ 1: ปี 2559 – ปี 2562

ระยะที่ 2: ปี 2563 – ปี 2565

กลุ่มอาหาร

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 225 มิลลิลิตร

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคเกิน 225 มิลลิลิตร

นมเปรี้ยว (ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว และชนิดพร้อมดื่ม) น้ำตาลทั้งหมด ≤5 กรัม/100 มิลลิลิตร น้ำตาลทั้งหมด ≤11.25กรัม

 

หมายเหตุ  225 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของโยเกิร์ตชนิดครึ่งแข็งครึ่งเหลว และโยเกิร์ตชนิดพร้อมดื่ม

**กลุ่มผลิตภัณฑ์นม** 6-11-61
ผลิตภัณฑ์นมชนิดผง : พิจารณาการให้สัญลักษณ์โภชนาการเฉพาะสูตรที่มีวิธีการชงให้เติมน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

5. กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป Update 28-4-60

  • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

กลุ่มอาหาร

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 70 กรัม

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคเกิน 70 กรัม

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

โซเดียม ≤1,000 มิลลิกรัม/50 กรัม โซเดียม ≤1,400 มิลลิกรัม
  • ข้าวต้มและโจ๊กที่ปรุงแต่ง 

กลุ่มอาหาร

เกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 50 กรัม

ข้าวต้มและโจ๊กที่ปรุงแต่ง  โซเดียม ≤ 1000 มิลลิกรัม/50 กรัม
(โซเดียม ≤ 20 มิลลิกรัม/1 กรัม)

เงื่อนไขเพิ่มเติม กรณีที่หนึ่งหน่วยบริโภคมากกว่า 70 กรัม ต้องมีปริมาณโซเดียมไม่เกิน 1000 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ

  • แกงจืดและซุปชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง หรือชนิดแห้ง 

กลุ่มอาหาร

หลักเกณฑ์

แกงจืด และซุปชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง หรือชนิดแห้ง

โซเดียม ≤ 240 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัมที่ปรุงสำเร็จ

ไขมันทั้งหมด ≤ 4 กรัม ต่อ 100 กรัมที่ปรุงสำเร็จ


หมายเหตุ
เกณฑ์ดังกล่าวนี้หมายถึงซุปที่เป็นลักษณะผงหรือก้อนและเติมน้ำเพื่อรับประทานได้ทันที ซึ่งจะไม่รวมถึงซุปก้อนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

6. กลุ่มขนมขบเคี้ยว Update 31-10-60

กลุ่มอาหาร

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

อาหารขบเคี้ยว

(ยกเว้น ถั่วหรือนัตทอดหรืออบกรอบหรืออบเกลือ)

        พลังงาน ≤150 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
ไขมันอิ่มตัว ≤ 6 กรัม/100 กรัม

น้ำตาลทั้งหมด ≤ 7 กรัม/100 กรัม
โซเดียม ≤ 500 มิลลิกรัม/100 กรัม

กลุ่มอาหาร

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

ถั่ว นัตเเละเมล็ดพืชเเห้ง

        ไม่มีการเติมน้ำตาล
ไม่มีการเติมน้ำมัน

ยกเว้น เป็นไปเพื่อการปรุงรสชาติ โดยอนุญาตที่ปริมาณ ≤ 0.30%
โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
พลังงาน ≤200 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

7. กลุ่มไอศกรีม  Update 31-5-60

กลุ่มอาหาร

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

ไอศกรีม

        พลังงาน ≤130 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
น้ำตาลทั้งหมด ≤ 20 กรัม/100 กรัม

ไขมันอิ่มตัว ≤ 5 กรัม/100 กรัม
โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม/100 กรัม

8. กลุ่มน้ำมันเเละไขมัน  Update 31-5-60

กลุ่มอาหาร

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

เนยเทียม

 ไขมันอิ่มตัว ≤ 27 กรัม/100 กรัม
โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม/100 กรัม

กลุ่มอาหาร

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

มายองเนส น้ำสลัด เเละ
เเซนวิชสเปรด

  พลังงาน ≤ 350 กิโลแคลอรี/100 กรัม
น้ำตาลทั้งหมด ≤ 15 กรัม/100 กรัม

ไขมันอิ่มตัว ≤ 4 กรัม/100 กรัม
โซเดียม ≤ 750 มิลลิกรัม/100 กรัม

9. กลุ่มขนมปัง  Update 6-2-62

กลุ่มอาหาร

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัญลักษณ์

ขนมปัง

  โซเดียม ≤ 450 มิลลิกรัม/100 กรัม
น้ำตาล ≤ 6 กรัม/100 กรัม
ใยอาหาร ≥3 กรัม/100 กรัม
ไขมันทั้งหมด ≤ 5 กรัม/100 กรัม 

**หมายเหตุ** เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้พิจารณารับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” อ้างอิงตามประกาศคณะอนุกรรมการสามารถดาว์โหลดได้ตามลิงค์  http://healthierlogo.com/wp-content/uploads/2016/04/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-9-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-.pdf

Update 6-2-62