2. วัตถุประสงค์

2.1 วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อสร้างเครื่องมือในรูปแบบสัญลักษณ์อย่างง่ายบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงระบบการบริหารจัดการสัญลักษณ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุด

2.2 วัตถุประสงค์ย่อย

2.2.1 เพื่อพัฒนาเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินความเป็น “คุณค่าโภชนาการที่ดีกว่า” สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับใช้ในการอนุญาตการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย (Healthier choice) บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงรูปแบบของสัญลักษณ์ด้วย

2.2.2 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการในการพัฒนาเกณฑ์การอนุญาต การอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ การประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์กับสาธารณชน การเฝ้าติดตามการใช้สัญลักษณ์และการประเมินผลกระทบในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดออกสู่ท้องตลาด

2.2.4 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง