งานประชุมเชิงปฏิบัติการ SEAR-ProLead ทาง สสส. และองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาพในภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมนี้มีตัวเเทนจาก 7 ประเทศเข้าร่วม ทางสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมนำเสนอ เรื่อง สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ด้วย