ชื่องาน วิ่งสู่ชีวิตใหม่ “Thai Health Day 10K Run 2015″

วัน เวลา สถานที่ พ.ย.2558, 4.00-12.00 หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพ

ประเภทกิจกรรม Event ออกบู๊ทให้ความรู้

จำนวนผู้ร่วมงาน 10,000 คน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดกิจกรรม

       ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ เป็นประธานเปิดงาน Thai Health Day 10K Run 2015” ภายใต้โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ปีที่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีดารา นักแสดง ร่วมวิ่งสู่ชีวิตใหม่สร้างสีสันให้กับงานอีกด้วย   

          สำหรับงาน “Thai Health Day 10K Run 2015″ ส่งเสริมให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น โดยในครั้งนี้มีน่องเหล็กสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 10,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักวิ่งหน้าใหม่ 5,000 คน ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมสร้าประวัติศาสตร์ บันทึกสถิติ นับระยะทางการวิ่งของทุกคนจากทั้ง ประเภท คือ กิโลเมตร กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทาง 99,999 กิโลเมตร

            นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาสติจากการเดินและวิ่ง นิทรรศการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ นิทรรศการบนทางวิ่ง อาทิ โภชนาการที่เหมาะสม 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการวิ่งเพื่อสุขภาพ