พิธีลงนามในสัญญา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย

ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

และ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข