งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 โดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และภาคีเครื่อข่ายด้านอาหารและโภชนาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Proactive Nutrition for Sustainability” โดยพิธีเปิดงานได้รับพระมหาหรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีการเปิดประชุม โดยการจัดงานในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการวางแผนในเชิงรุกและสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน ดังนันภายในงานจึงมีการเชิญวิทยากรจากในประเทศและต่างประเทศมาให้ความรู้ในแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย และนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการ และจัดนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กร และสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป